+385 (0)99 209 2613

+385 (0)99 209 2613

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE u postupku jednostavne nabave roba

NABAVA I ISPORUKA KUĆANSKIH I OSNOVNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA TE SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE za projekt „Evo me 4!“, SF.3.4.11.01.0368

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručitelju:
Naziv: Centar za pomoć u kući Međimurske županije
Sjedište: Dr. Ivana Novaka 38, 40 000 Čakovec
OIB: 23336781267
Kontakt broj: 099 209 2613
Internetska stranica: www.cpukmz.hr
E-mail: info@pomocukuci-mz.eu
Odgovorna osoba za zastupanje: Frana Lana Kanoti, ravnateljica

1.2. Osoba zadužena za komunikaciju sa Ponuditeljem
Za postupak nabave:
Tanja Kovačić, voditeljica financija na projektu „Evo me 4!“
email: tanja@pomocukuci-mz.eu
Mob: 099 474 6854

1.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:
Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):
– EmiDa, obrt za poslovno savjetovanje, Zagrebačka 71, Varaždin OIB 17562720882

2. PODACI O POSTUPKU I PREDMETU NABAVE

2.1. Postupak nabave

Naziv i vrsta postupka nabave: Jednostavna nabava robe – Nabava i isporuka kućanskih i  osnovnih higijenskih potrepština te sredstava za čišćenje u sklopu projekta „Evo me 4!“ u skladu s čl. 6 Općeg akta o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Predmet nabave podijeljen je na grupe:
Grupa 1: Kućanske i osnovne higijenske potrepštine
Grupa 2: Sredstva za čišćenje

Evidencijski broj nabave: RO-3/24

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi: 24.499,20 eura
Grupa 1: 21.504,00 eura
Grupa 2: 2.995,20 eura

Način realizacije nabave: Po provedenom postupku sklopit će se Okvirni sporazum o nabavi robe na temelju uvjeta iz Poziva.

2.2. Predmet nabave
Predmet jednostavne nabave u ovom postupku je nabava i isporuka kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština te sredstava za čišćenje na projektu „Evo me 4!“, kodni broj SF.3.4.11.01.0368, kojega provodi Centar za pomoć u kući Međimurske županije u sklopu programa Zaželi – prevencija institucionalizacije, a temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Karakteristike robe koja se nabavlja definirane su tehničkim specifikacijama i u troškovniku, koji su sastavni dio ove dokumentacije.
Odabrani gospodarski subjekt je obvezan Naručitelju ponuditi i u cijelosti isporučiti novu, nekorištenu, zapakiranu i neoštećenu originalnu robu proizvođača.

CPV oznaka i naziv: 33700000 Proizvodi za osobnu njegu  
Grupa 1: 33700000 Proizvodi za osobnu njegu 
Grupa 2: 39830000-9 Proizvodi za čišćenje

Predmet nabave je podijeljen na grupe. Ponude se podnose po grupama predmeta nabave. Ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu ili više grupa.

2.2.1. Količina predmeta nabave
Količina predmeta nabave je definirana u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva. Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna). Stvarno nabavljena količina roba na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od predviđene količine navedene u Troškovniku, a ovisit će o stvarnim potrebama Naručitelja odnosno o ukupnom broju korisnika tijekom projektnog razdoblja.

2.2.2. Tehničke specifikacije
Predmet nabave je nabava i isporuka kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština te sredstava za čišćenje prema tehničkim specifikacijama u zasebnom prilogu – Prilog 3. Tehničke specifikacije.

2.2.3.  Troškovnik
Detaljni troškovnici po grupama se nalaze u zasebnom prilogu – Troškovnik Grupa 1 i Troškovnik Grupa 2.

Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupan predmet nabave odnosno grupu predmeta nabave koju nudi. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj Troškovnika.

Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika na sljedeći način:
a) cijene stavke (jedinične cijene) navedene u troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a,
b) ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika, u skladu s obrascem troškovnika. Ponuditelj treba upisati cijenu za svaku stavku troškovnika koja u stupcu „Količina“ ima navedenu numeričku vrijednost,
c) cijene stavaka (jedinične cijene) se navode s decimalnim brojem s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta.
d) ponuditelj je obvezan u obrazac troškovnika upisati iznos = 0,00 ako određeni rad/uslugu/robu neće naplaćivati, odnosno ako je nudi besplatno ili je ista već uračunata u cijenu neke druge usluge iz troškovnika,
e) Prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj „Ukupnu cijenu“ stavke izračunava kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke,
f) u cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti,

Troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom.

Troškovnik se dostavlja na izvornom predlošku u excel formatu.

2.2.4. Mjesto isporuke
Mjesto isporuke predmeta nabave je Čakovec, Dr. Ivana Novaka 38 (skladište Centra za pomoć u kući Međimurske županije).

2.2.5. Trajanje Okvirnog sporazuma i Rok i uvjeti isporuke  
Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti Okvirni sporazum u trajanju od 32 mjeseca.

Odabrani ponuditelj robu će isporučivati jednom mjesečno za vrijeme cijelog ugovornog razdoblja. Odabrani ponuditelj dužan je robu isporučiti u roku od 5 dana od pisane narudžbe Naručitelja. Pisane narudžbe vršiti će se putem elektronske pošte.

3. PRIMOPREDAJA PREDMETA NABAVE

Predstavnik Naručitelja dužan je prilikom isporuke, u nazočnosti predstavnika odabranog ponuditelja, na uobičajeni način pregledati/ispitati isporučenu Robu.

Predstavnik Naručitelja će zaprimiti isporučenu Robu koja nema vidljivih nedostataka, te zajedno sa predstavnikom odabranog ponuditelja ovjeriti Zapisnik o primopredaji i/ili otpremnicu isporučene robe.

Predstavnik Naručitelja neće zaprimiti Robu koja ne odgovara svim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda kod koje postoje vidljivi nedostaci. Predstavnik Naručitelja će o eventualnim nedostacima obavijestiti odabranog ponuditelja bez odgađanja, koji se obvezuje iste ukloniti u primjerenom roku određenom od strane Naručitelja, računajući od dana primitka pisane obavijesti Naručitelja. U slučaju da se obavijest predaje na ruke odabranog ponuditelja, primitak obavijesti potvrđuje potpisom.

O skrivenim nedostacima, koji nisu bili uočljivi u času pregleda, predstavnik Naručitelja je dužan obavijestiti odgovornu osobu odabranog ponuditelja bez odlaganja. Takve nedostatke odabrani ponuditelj je dužan ukloniti u primjerenom roku od dana primitka pisane obavijesti Naručitelja. Odabrani ponuditelj snosi punu odgovornost za sve skrivene nedostatke isporučene Robe.

 3.1. Način izrade ponude i sadržaj ponude
Pri izradi ponude Ponuditelji se moraju pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva na dostavu ponude. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti, za grupu predmeta nabave koji nude:

Prilog 1 – Troškovnik za grupu predmeta nabave koja se nudi
Prilog 2 – Ponudbeni list za grupu predmeta nabave koja se nudi

One ponude koje ne sadrže bilo koji od gore navedenih dokumenata odbiti će se kao neprihvatljive.

3.2. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranje ponude
Ponude se dostavljaju najkasnije do 03.06.2024. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte na e-mail adresu: tanja@pomocukuci-mz.eu
Nema javnog otvaranja ponuda.

3.3. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude, u kojem ponuditelj jamči za svoju ponudu je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

3.4. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda
Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.5. Način određivanja cijene ponude
Ponuditelj iskazuje cijenu ponude u eurima.
U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine ako postoje, te popusti.
Cijena ponude se piše brojkama, te se upisuje u Ponudbeni list bez PDV-a, iznos PDV-a i sa PDV-om.
Ako je cijena ponude izražena u ponudbenom listu različita od cijene ponude izražene u Troškovniku,  u obzir se uzima cijena ponuda koja je izražena u Troškovniku.

Jedinična cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma.

3.6. Kriterij za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude.

3.7. Rok za donošenje odluke o odabiru
Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude donosi odluku o odabiru ili poništenju. Naručitelj će donijeti odluku najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluka će se dostaviti Ponuditeljima elektroničkim sredstvima komunikacije.

3.8. Rok, način i uvjeti plaćanja
Predujam je isključen kao i traženje od Naručitelja da preda sredstvo osiguranja plaćanja.
Plaćanje se obavlja mjesečno na IBAN odabranog ponuditelja temeljem e-računa koji sadrži sve potrebne elemente i popratnu dokumentaciju a kojeg odabrani ponuditelj dostavlja nakon uredno izvršene isporuke robe.

Naručitelj se obvezuje platiti račun u roku od 30 dana od dana ispostavljanja e-računa od strane Isporučitelja.

4. OSTALI UVJETI

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 10 dana od sklapanja okvirnog sporazuma Naručitelju dostaviti izvadak iz registra stvarnih vlasnika odnosno jednakovrijedni dokument u državi njegovog poslovnog nastana. Jednaka obveza odnosi se na podugovaratelje.

5. POPIS PRILOGA

Slijedeći prilozi sastavni su dio ovog Poziva za dostavu ponude te se istodobno sa ovim Pozivom za dostavu ponude javno objavljuju na službenoj internet stranici Centra za pomoć u kući Međimurske županije www.cpukmz.hr i to:

Prilog 1 – Troškovnik po grupamaGrupa 1 i Grupa 2

Prilog 2 – Ponudbeni list

Prilog 3 – Tehničke specifikacije

Temeljem provedenog Poziva za dostavu ponuda te zaprimljenih ponuda sastavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te donesena Odluka o odabiru ponude odnosno gospodarskog subjekta s kojim će se sklopiti okvirni sporazum za nabavu i isporuku kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština te sredstava za čišćenje za potrebe provedbe projekta „Evo me 4!“, kodni broj SF.3.4.11.01.0368.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Evo me 4!

Odluka o odabiru ponude za Grupu 1 – gospodarskog subjekta

Odluka o odabiru ponude za Grupu 2 – gospodarskog subjekta

Podijeli:

Najnovije