+385 (0)99 209 2613

+385 (0)99 209 2613

JAVNI NATJEČAJ – zapošljavanje u sklopu projekta Evo me 3!

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III, Broj poziva: UP.02.1.1.16, projekt Evo me 3!, kodni broj: UP.02.1.1.16.0028, Centar za pomoć u kući Međimurske županije (svojstvo: nositelj projekta) objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Gerontodomaćica
(9 osoba, određeno vrijeme, puno radno vrijeme)

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 6 mjeseci, probni rok u trajanju od mjesec dana.

Opis posla:

 • Održavanje čistoće stambenog prostora,
 • Dostava, nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • Organiziranje prehrane, priprema obroka u kućanstvu korisnika,
 • Pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • Podrška pri socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava,
 • Pružanje podrške korisnicima kroz razgovor i druženje,
 • Primjena uputa iz sigurnosti na radu i sigurnosti od požara.

Uvjeti:

 • Punoljetnost
 • Završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
 • Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju i to:

Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/ potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Mjesto rada:

 • Općina Donja Dubrava – 1 osoba
 • Općina Donji Vidovec – 1 osoba
 • Općina Kotoriba – 2 osobe
 • Općina Sveta Marija – 2 osobe
 • Općina Pribislavec – 1 osoba
 • Općina Belica – 1 osoba
 • Općina Goričan – 1 osoba

Ciljana skupina natječaja su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji HZZ-a Čakovca, s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene žene s područja općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba, Sveta Marija, Pribislavec, Belica i Goričan.

Od kandidatkinja se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i/ili nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima.

Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:

 • Zamolba za posao
 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokaza o završenoj školi
 • Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave natječaja)
 • Vlastoručno potpisana Izjava kandidatkinje da je suglasna sa svim uvjetima natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja (Izjavu je moguće preuzeti OVDJE)
 • Potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)
 • Potvrda o podacima o stažu

Kandidatkinje dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužne su predočiti originalnu dokumentaciju. Izjava o suglasnosti za kandidatkinje dostupna je na internetskim stranicama Centra za pomoć u kući Međimurske županije a može se preuzeti i u prostorijama Centra za pomoć u kući Međimurske županije. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete Natječaja biti će pozvane na razgovor.

Prijava na Natječaj dostavlja se osobno ili poštom na adresu Centar za pomoć u kući Međimurske županije, Dr. Ivana Novaka 38, 40 000 Čakovec najkasnije do 23. siječnja 2023. godine do 12 sati  s obveznom naznakom na omotnici „za Natječaj Evo me 3!“.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem elektroničke pošte: info@pomocukuci-mz.eu ili na 099/209-26-13 – Frana Lana Kanoti, ravnateljica

Podijeli:

Najnovije

Obavijest budućim korisnicima Centra

Cijenjeni korisnici usluga Centra za pomoć u kući Međimurske županije,obavještavamo Vas da u razdoblju od 14.11.2023. do 15.01.2024. godine nećemo biti u mogućnosti sklapati nove

Završna konferencija projekta Evo me 3!

Centar za pomoć u kući Međimurske županije uspješno privodi kraju projekt Evo me 3!, kodni broj UP.02.1.1.16.0028., financiran bespovratnim sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Socijalne usluge nikad potrebnije!

Sa današnjim danom, 31. srpnja završava pružanje besplatnih usluga pomoći i podrške za 70-ak krajnjih korisnika projekta Evo me 3! koji provodi Centar za pomoću